موسسه فرهنگی ورزشی کارکنان صنعت برق

برگزاری دوره های آموزشی مربی گری

برگزاری دوره های آموزشی مربی گری

هفتمین دوره پیشرفته و بین المللی مربی بدنساز ویژه رشته های ورزشی از تاریخ 98/08/11 لغایت 98/08/17 زیرنظر پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت برق (توانیر) برگزار گردید . این دوره شامل سر فصل های آموزشی از جمله :

1.  مبانی و طراحی تمرینات استقامتی

2 . بدنسازی تخصصی ویژه رشته هاس راکتی

3 . تیپرینگ و اوج رسانی

4 .  Functional Training & TRX

5 . بدنسازی تخصصی ویژه رشته های رزمی و کشتی

6 . متغیرها و تحلیل نیازهای تمرین

و سایر سر فصل ها