موسسه فرهنگی ورزشی کارکنان صنعت برق

قهرمانی تیم بدمینتون

قهرمانی تیم بدمینتون

دور رفت مسابقات لیگ دسته یک کشور به میزبانی کرمانشاه در تاریخ ۱۱ و ۱۲ مهرماه برگزار شد که در آن تیم تهران با مربیگری خانم مینا بشیری به قهرمانی رسید.

دور رفت مسابقات لیگ دسته یک کشور به میزبانی کرمانشاه در تاریخ ۱۱و ۱۲ مهرماه برگزار شد که در آن تیم تهران با مربی گری خانم مینا بشیری به قرمانی رسید .