از تاریخ 1401/03/16 مجموعه های آبی از ساعت ۹ الی ۱۴ مخصوص آموزش می باشد.
از ساعت ۱۴ الی ۱۵ مجموعه آبی بانوان تعطیل می باشد .

امکانات